Budgetneutrale wijzigingen

Budgetneutrale wijzigingen

 

Bijlage: Achteraf vast te stellen begrotingswijzigingen 2019 TURAP 2

Leeswijzer

In een nadere uitwerking van de financiële verordening gemeente Lingewaard 2018 staat dat in specifieke gevallen we aan de raad achteraf goedkeuring mogen vragen voor het aanpassen van programmabudgetten. Het betreft direct of indirect via mandaat door het college genomen besluiten tot het wijzigen van het saldo of volume van een programma en het wijzigen van de inzet van reserves. Dit mag alleen wanneer het om budgettair neutrale mutaties gaat.

Hierbij onderscheiden we de volgende categorieën:
1. Het verschuiven van programmabudgetten naar één of meerdere andere programma's, zonder dat de uitvoering van het oorspronkelijke programma in het geding komt.
2. Ontvangen van (hogere) bijdragen van derden in combinatie met (hogere) uitgaven waarmee in de begroting nog geen rekening is gehouden.
3. De inzet van bestemmingsreserves voor de dekking van uitgaven.

Progr

Progr

Progr

Progr

Progr

Progr

2

3

6

7

8

9

Begr.

- =voordeel

- =voordeel

- =voordeel

- =voordeel

- =voordeel

- =voordeel

wijz.

+ =nadeel

+ =nadeel

+ =nadeel

+ =nadeel

+ =nadeel

+ =nadeel

Categorie 1. Het verschuiven van programmabudgetten naar één of meerdere andere programma's, zonder dat de uitvoering van het oorspronkelijke programma in het geding komt.

52

9.1.1

Sluitende meerjarenbegroting

15.750

6.1.1

Duurzaam handelen

-15.750

Tijdelijke inhuur ten behoeve van duurzaamheid, deels gedekt uit het materiële budget van duurzaamheid.

71

9.1.1

Sluitende meerjarenbegroting

23.000

9.1.1

Sluitende meerjarenbegroting

-3.000

7.2.3

Huishoudelijk afval

-20.000

Tijdelijke inhuur legen afvalbakken. De kosten hiervan worden deels gedekt uit intern verkregen loonkostensubsidie en deels uit extern verkregen subsidie voor het bestrijden van zwerfafval.

74

9.1.1

Sluitende meerjarenbegroting

8.850

7.1.1

Onderhoud infrastructuur

-8.850

Voor opslag van verschillende bouwmaterialen is een terrein gehuurd naast de werf. De kosten hiervan worden deels gedekt door budget van wegen, omdat het bouwmateriaal voor wegen betreft. 

102

9.1.1

Sluitende meerjarenbegroting

43.300

3.2.1

Glastuinbouw en agrobusiness

-43.300

Overgang medewerker naar ander team ten behoeve van glastuinbouw

105

9.1.1

Sluitende meerjarenbegroting

45.000

7.2.3

Huishoudelijk afval

-10.000

7.1.1

Onderhoud infrastructuur

-35.000

Tijdelijke inhuur project glasvezel, zwerfafval en aanpassing MJOP wegonderhoud

111

9.1.1

Sluitende meerjarenbegroting

3.000

8.4.2

Publieke verantwoording

-3.000

Afroming salarisbudget Griffie t.b.v. centraal P-budget

120

9.1.1

Sluitende meerjarenbegroting

27.000

1.1.3

subsidies en accommodaties

-27.000

Tijdelijke inhuur ten behoeve van de uitrol van het accommodatiebeleid

Categorie 2. Ontvangen van hogere bijdragen van derden in combinatie met hogere uitgaven waarmee in de begroting nog geen rekening is gehouden.

65/86

9.1.1

Sluitende meerjarenbegroting

42.900

9.1.1

Sluitende meerjarenbegroting

-42.900

Dit betreft de detachering van medewerkers naar een andere gemeente.

89

9.1.1

Sluitende meerjarenbegroting

-12.000

9.1.1

Sluitende meerjarenbegroting

12.000

Project evaluatie inclusieve organisatie met verkregen subsidie van het UWV

Totaal hogere lasten

-27.000

-43.300

-15.750

-73.850

-3.000

162.900

ga terug