7. Beheer en onderhoud

7. Beheer en onderhoud

7.1 Onderhoud leefomgeving

Realisatie

Budget

7.1.1 Onderhouden infrastructuur

Toelichting budget

Aanleg glasvezel - 40.000 voordeel (incidenteel)
De aanleg van glasvezel in het buitengebied levert eenmalig extra inkomsten op uit leges en degeneratievergoedingen.

Algemene begraafplaatsen - € 76.000 nadeel (incidenteel)
Conform het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) moeten we de baten uit het verlenen en verlengen van lijkbezorgingsrechten spreiden over de duur van dat recht.
In 2019 verwachten we € 500.000 aan leges te ontvangen. Hiervan is ongeveer € 400.000 als vooruitontvangen afkoopsom te beschouwen. Dit bedrag storten we in de voorziening grafrechten. In 2019 valt een deel van deze voorziening uit voorgaande jaren weer vrij. Per saldo leidt deze administratieve maatregel tot een nadeel van € 76.000. Het is dus niet zo dat we minder leges ontvangen, maar als gevolg van het BBV moeten we de ontvangen leges anders verantwoorden.

Opstellen visie Hart van de Zilverkamp en uitvoering maatregelen- budgetneutraal (incidenteel)
De kosten van het opstellen van een visie Hart van de Zilverkamp en uitvoering van daarmee samenhangende maatregelen worden begroot op € 61.100. Voor het vormgeven van het proces is gekozen voor een externe partij die ook heeft geparticipeerd bij het opstellen van het wijkontwikkelingsplan, die de wijk goed kent en veel ervaring heeft met bewonersparticipatie. De kosten van samenhangende maatregelen kunnen worden gedekt door een onttrekking uit de reserve revitalisering Zilverkamp.

7.1.2 Onderhoud groen

7.1.3 Onderhouden gebouwen

7.2 Schone en veilige leefomgeving

Realisatie

Budget

7.2.1 Waterkwaliteit en waterberging

7.2.2 Bestrijden gladheid

7.2.3 Huishoudelijk afval

Toelichting realisatie

Ook in 2019 ontvangen we weer een aanzienlijke financiële bijdrage vanuit het verpakkingenfonds. Dit geld zetten we in voor de uitvoering van het zwerfafvalprogramma.
Voorbeelden hiervan zijn:

  • Project Rivierjutters;
  • Intensivering van het ledigen van afvalbakken;
  • Plaatsen van jutbakken;
  • Zwerfafvalbrigades

Toelichting budget

Onttrekking bestemmingsreserve afvalstoffenheffing € 47.700 nadeel (incidenteel)
Het saldo van de reserve afval blijkt bij de jaarrekening 2018 € 502.481 groot. Van dit bedrag is € 28.068 geoormerkt voor zwerfafval. Voor egalisatie in 2019 is dus € 474.413 beschikbaar.
Bij het opstellen van de begroting 2019 (waar het echte saldo eind 2018 nog niet bekend is) is rekening gehouden met een onttrekking van € 522.100. De begrote onttrekking wordt daarom met € 47.687 naar beneden bijgesteld en is daarmee een nadeel voor de exploitatie.

Projecten zwerfafval - budgetneutraal
Voor het project zwerfafval is € 70.000 extra nodig naast het al begrote budget. Deze kosten worden gedekt door een onttrekking uit de reserve afvalstoffenheffing van € 28.068 en de vooruitvangst van de subsidie uit 2018 zijnde € 41.932. Deze wijziging is budgetneutraal.

7.3 Leefomgeving en inwoners

Realisatie

Budget

7.3.1 Behandelen meldingen

7.3.2 Adoptie groen door inwoners

ga terug