Inleiding

Inleiding

In deze 2e tussentijdse rapportage 2019 informeren wij u over de stand van zaken van de realisatie van de lopende begroting. Dit doen we door middel van een tussentijdse rapportage (turap). De peildatum voor deze turap is 01 juli 2019. De structurele mutaties in deze rapportage zijn verwerkt in de begroting 2020.

Leeswijzer:

In de programma's rapporteren we over:
1. afwijkingen in de uitvoering van het beleid;
2. financiële afwijkingen ten opzichte van hetgeen wij hebben aangegeven in de begroting 2019.
Groen betekent 'conform planning verlopen', geel betekent een 'positieve afwijking', rood betekent een 'negatieve afwijking'.  

De te rapporteren financiële afwijkingen zijn gelijk of hoger dan € 25.000 ten opzichte van de begroting 2019. Tevens vermelden wij de daarbij behorende mogelijke beheersmaatregelen indien van toepassing.

Bijvoorbeeld:

Realisatie

Budget

2.2.1 Veiligheid wegen en fietspaden

De realisatie verloopt conform planning en er zijn geen afwijkingen te melden qua budget.

3.1.2 Bekendheid recreatief product

De realisatie verloopt conform planning. Qua budget is echter wel een afwijking te melden.

In het hoofdstuk Financiën staat:

In de Bijlage treft u een overzicht aan van de verstrekkingen in het sociaal domein.

ga terug