4. Stad, dorp en landschap

4. Stad, dorp en landschap

4.1 Fysieke leefbaarheid

Realisatie

Budget

4.1 Fysieke leefbaarheid

Toelichting realisatie

Deze prestatiedoelen die bij dit beleidsdoel horen, zijn toegelicht onder programma 2,5 en 7.
Het betreft:

  • verbeteren doorstroming: programma 2 onder 2.1.2
  • verminderen verkeersdruk in de kernen: programma 2 onder 2.2.2
  • bevorderen diversiteit in aanbod woningen: programma 5 onder 5.2
  • beheer en onderhoud: programma 7

4.2 Identiteit

Realisatie

Budget

4.2.1 Monumenten

Toelichting budget

Aanvragen minder dan voorzien - voordeel € 30.000 (incidenteel)
Een gedeelte van het beschikbare bedrag voor subsidiëring van onderhoud en restauratie van gemeentelijke monumenten wordt niet besteed. Het aantal aanvragen blijft achter bij het beschikbare budget.

4.2.2  Betrokkenheid inwoners bij cultureel erfgoed

4.2.3 Landschappelijke structuren

Toelichting realisatie

Park Lingezegen:
De grondoverdracht vanuit de gemeenschappelijke regeling naar de gemeenten Overbetuwe en Lingewaard wordt dit jaar afgerond. Tevens wordt een voorstel voorbereid voor het toerusten van de gemeenschappelijke regeling met een bestuur van de vier gemeenten, zonder provincie en Waterschap.

Toelichting budget

Beleidsplan groen en landschap € 45.000 voordeel (incidenteel)
In de 1e tussentijdse rapportage 2019 is gemeld dat de vernieuwing van het beleid voor groen en landschap integraal onderdeel wordt van de omgevingsvisie. Zodoende hoeven geen aparte plannen voor groen en landschap te worden opgesteld. Voor zowel de eigen personele inzet als die van inwoners(groepen) die participeren in de beleidsvoorbereiding is dit efficiënter. Dit geldt voor het beleidsmatige deel. Voor het uitvoeringsdeel, de projecten, geldt dat deze kunnen worden verwerkt in een programma, nadat het beleidskader is vastgesteld. Het afzien van het opstellen van aparte beleidsplannen leidt tot een eenmalige besparing van ca. euro 45.000.

Bestemmingsplannen € 50.000 nadeel (incidenteel)
Ook het actueel houden van bestemmingsplannen valt onder dit prestatiedoel. In de begroting is een regulier budget beschikbaar voor het actualiseren van onze bestemmingsplannen. De afgelopen jaren is onder meer gewerkt aan het actualiseren van bedrijfsbestemmingen. Deze actualisatie heeft veel tijd gekost, wat in verhouding staat tot de benodigde zorgvuldigheid bij bestemmingen die bedrijfseconomisch relevant zijn. Het regulier beschikbare budget is hiervoor (incidenteel) onvoldoende. Omdat het actualiseren van bestaande bedrijfsbestemmingen geen nieuwe terreinen betreft en er dus geen beroep kan worden gedaan op een grondexploitatie, is sprake van een eenmalige overschrijding van het budget voor het actueel houden van bestemmingsplannen van € 50.000,-. Dit is bestemd voor de voorziening in verband met planschade.

4.3 Centrumvoorzieningen

Realisatie

Budget

4.3.1 Detailhandelstructuur

4.3.2 Basiswinkelvoorzieningen

4.3.3 Centrumgebieden

ga terug