Mutaties per prestatiedoel

Mutaties per prestatiedoel

I=Incidenteel

- = Nadeel

S=Structureel

+ = Voordeel

Prog Nr

Prestatie doel

Onderwerpen

I/S

Lasten

Baten

1

1.1.1

Verhoging sportbudgetten door verruiming sportvrijstelling in de Wet op de omzetbelasing

S

-670.700

1

1.1.1

Subsidie Specifieke uitkering sport (Spuk)

S

447.000

1

1.1.2

Open academie

I

-70.000

1

1.2.1

Jeugdgezondheidszorg

I

38.800

1

1.2.4

Wmo Hulp bij huishouden

S

-200.000

1

1.2.4

Wmo eigen bijdrage

S

-50.000

1

1.2.4

Wmo Begeleiding ZIN/PGB

S

-350.000

1

1.4.1

Jeugdhulp

I

-700.000

2

2.1.1

Planvoorbereiding GMP-projecten

I

-30.000

4

4.2.1

Minder aanvragen gemeentelijke monumenten

I

30.000

4

4.2.3

Beleidsplan groen en landschap

I

45.000

4

4.2.3

Bestemmingsplannen

I

-50.000

5

5.2.3

Leges vergunningsverleningen A15 (toev. voorziening)

I

-292.000

5

5.2.3

Leges vergunningsverleningen A15

I

292.000

6

6.2.1

Bevorderen duurzame energieproductie

I

-10.670

6

6.9.9

Dekking reserve duurzaamheid

10.670

7

7.1.1

Aanleg Glasvezel

I

40.000

7

7.1.1

Algemene begraafplaatsen

I

-76.000

7

7.1.1

Opstellen visie Hart van Zilverkamp

I

-61.100

7

7.9.9

Onttrekking reserve revitalisering

I

61.100

7

7.2.3

Bijstelling bestemmingsreserve afvalstoffenheffing

I

-47.700

7

7.2.3

Project zwerfafval

I

-70.000

7

7.2.3

Onttrekking bestemmingsreserve afvalstoffenheffing

I

28.068

7

7.2.3

Opbrengst subsidie 2018

I

41.932

8

8.4.4

Eindafrek 2018 Intergemeentelijk subsidiebureau IGSG5

I

-29.000

9

9.1.1

Personeelsbudgetten

I

-1.000.000

9

9.1.1

Nieuwe CAO gemeenten

S

-200.000

9

9.1.1

Materieel technisch wijkbeheer

I

26.400

9

9.1.1

Bezuiniging informatievoorziening

S

23.870

9

9.1.3

Geen nieuwe lening

S

65.000

9

9.2.1

Licentiekosten belastingsoftware

I

-67.000

TOTAAL

-3.574.000

749.670

SALDO BATEN EN LASTEN

-2.824.330

(- = Nadeel / + = Voordeel)

Totaal incidenteel

-2.192.170

292.000

Totaal structureel

-1.381.830

447.000

ga terug