Mutaties reserves en voorzieningen

Mutaties reserves

In dit hoofdstuk zijn de onttrekkingen en stortingen uit de reserves opgenomen.

Onderwerpen

Reserve

Bedrag

6

6.9.9

Dekking bevorderen duurzame energie

Duurzaamheid

10.670

V

7

7.1.1

Opstellen visie Hart van de Zilverkamp

Revitalisering Zilverkamp

61.100

V

7

7.2.3

Correctie onttrekking in verband met saldo reserve per 31 december 2018 (zie jaarrekening 2018)

Afvalstoffenheffing

-47.700

N

7

7.2.3

Project zwerfafval

Afvalstoffenheffing

28.068

V

Totaal dekking uit reserves

52.138

V

(N = Nadeel / V = Voordeel)

ga terug