5. Wonen

5. Wonen

5.1 Aantrekkelijkheid woonomgeving

Realisatie

Budget

5.1.1 Groen en speelruimtes

5.1.2 Verrommeling buitengebied/binnengebied

5.2 Diversiteit in aanbod van woningen

Realisatie

Budget

5.2.1 Woningbouwlocaties

Toelichting realisatie

Overheden beraden zich thans op de mogelijke gevolgen die rechterlijke uitspraken over verontreinigende emissies (Programma aanpak stikstof afgekort PAS) hebben op de verschillende geplande nieuwe ontwikkelingen, waaronder woningbouw. Voor het tempo van planvorming en het doorlopen van procedures heeft dit gevolgen (vertraging).

5.2.2 Bevorderen en herstructureren woningbouw

5.2.3 Meewerken aan particuliere initiatieven

Toelichting budget

Leges i.v.m. A15 (budgetneutraal)
Legesopbrengsten in verband met vergunningverlening vallen ook onder dit prestatiedoel. Met Rijkswaterstaat is afgesproken dat de legeskosten in verband met alle benodigde vergunningen voor de aanleg van de A15 kunnen worden afgekocht. Deze worden door Rijkswaterstaat vooraf betaald. Dit betreft een budgetneutrale afwijking omdat de opbrengst dient om de later te maken kosten voor de vergunningverlening te dekken. Deze opbrengst zijnde € 292.000 wordt gestort in een voorziening.

5.2.4 Afspraken met woningcorporaties

5.3 Duurzaam en levensloopbestendig bouwen

Realisatie

Budget

5.3.1 Duurzaam bouwen

5.3.2 Levensloopbestendig bouwen

ga terug