3. Bedrijvigheid

3. Bedrijvigheid

3.1 Toerisme en recreatie

Realisatie

Budget

3.1.1 Kleinschalige toeristische activiteiten

3.1.2 Bekendheid recreatief product

3.1.3 Landschap en cultuurhistorie

3.2 Bedrijven in stuwende sectoren

Realisatie

Budget

3.2.1 Glastuinbouw en agrobusiness

3.2.2 Vestigingsmogelijkheden (bedrijfskavels

Toelichting realisatie

In de eerste tussenrapportage 2019 is gemeld dat de verkoop van bedrijfskavels voortvarender verloopt dan vorig jaar werd verwacht. Op dit punt zijn er geen nieuwe ontwikkelingen of inzichten, de verkoop verloopt voorspoedig.
In het 2e kwartaal is aan vier bedrijven in totaal 1,6 ha verkocht.

3.2.3 Startende ondernemers

3.2.4 Dienstverlening aan ondernemers

Toelichting realisatie

Revitalisering bedrijventerrein de Houtakker
Het beschikbaar gestelde budget voor cofinanciering van revitaliseringsprojecten op het bedrijventerrein De Houtakker is nog grotendeels beschikbaar maar wordt wel dit jaar besteed. Samen met de ondernemers is geïnventariseerd aan welke initiatieven behoefte bestaat. Dit betreft investeringen in verduurzaming, een gevelstimuleringsfonds en veiligheid. Zo wordt een wandelpad aangelegd vanaf de bushalte aan de Papenstraat. Omdat gemiddeld bedrijventerreinen niet zijn ingericht op voetgangers c.q. bezoekers die per O.V. komen, verbetert de inrichting van het terrein met zo'n wandelpad. In de komende maanden worden projectvoorstellen door de ondernemers concreet uitgewerkt en worden afspraken gemaakt over de uitvoering en de bijdrage vanuit de ondernemers.

3.2.5 Verantwoord en duurzaam ondernemen

3.3 Aansluiting arbeidsplaatsen en werkzoekenden

Realisatie

Budget

3.3 Aansluiting arbeidsplaatsen en werkzoekenden

Toelichting realisatie

De prestatiedoelen die bij dit beleidsdoel horen, zijn toegelicht in andere programma's. Het betreft:
·Re-integratie en scholing: programma 1 onder 1.3.1
·Werkgelegenheid: programma 1 onder 1.3.2

ga terug